Norrøn sjamanisme og seiðr: profeten taler

Norrøn sjamanisme og seiðr: profeten taler Pauline Park

Jeg vil gjerne snakke om Norge før kristendommen – vikingenes Norge. Jeg vil gjerne beskrive vikingenes verden – den hedenske åndeligheten som var kulturen i Norge før Olav Tryggvason ble konge fra 995-1000 og tvang nordmenn til å konvertere  til kristendommen. Før Olav ble konge var Norge et hedensk land og tok del i den gamle tradisjonen med norrøn sjamanisme. Vikingenes verden var en verden av magi – en verden full av alver, dverger, tusser og troll. Norsk har flere ord for ‘magisk,’ inkludert ‘fortryllende’ og ‘forheksende’ og ‘forbløffende.’ Denne magiske verden er en verden som barn kan forstå fordi barn er åpne for magi og det magiske. Norrøn magi kalles ‘seiðr’ og seiðr betyr ‘spå’ eller profeti. Norrøn sjamanisme omfatter også ‘galðr’ eller ‘galðrar’; disse ordene betyr støping eller besvergelse av staver. Den magiske verdenen var en verden av kvinner. Viking-mennene var krigere og vikingene trodde det var ‘ergi’ eller ‘umandig’ eller feminint for en mann å engasjere seg i magi. Ja, det var seiðrmannen – mannen som gjorde seiðr; men sjamanisme ble utført av kvinner i vikingsamfunnet; det var skammelig for en mann å gjøre seiðr; så seiðkona (seiðr kvinne) er viktigere; hun er sentral i denne kulturen. Seiðr er rike vǫlva og spákona: ‘vǫlva’ betyr ‘tannbærer’ eller ‘bærer av en magisk ansatte’; og ‘spákona’ betyr ‘seer’ eller ‘en som ser.’ En vǫlva taler i Vǫluspá – den første delen av Poetisk Edda – den store klassikeren på norrønt (eller i norrøn litteratur) av Snorre Sturlason. Óðinn er kongen av gudene; han søker råd fra vǫlva; hun sier til ham:

Rind Bærer Vali jeg Vestrsalir,
Og no kveld kjemper Óðinns sønn;
Han skal ikke vaske sine hender;
han skal ikke gre håret,
Inntil han bringer morderen av Balder til flammene.
Jeg snakket motvillig, og nå ville være stille.

Jeg skal nå lese dette på det opprinnelige norrøne språket:

Rind berr Vála í vestrsölum,
sá mun Oðins sonr einnættr vega:
Hond av þvær né höfuð kembir,
áðr á bál av Berr Baldrs andskota;
nauðug sagðak nu mun ek þegja.

Norge er nå et post-kristent land: få folk går i kirken på søndag. Men tusen år etter at Kong Olav prøvde å eliminere hedenskap, fortsetter det i Norge i mange ulike tradisjoner. For eksempel sier nordmenn ‘God Jul’ i julen. Jul er den gamle hedenske festivalen som skandinaver feiret midvinters. ‘God Jul’ betyr ‘Good Yule.’ Og det finnes moderne nordmenn som ser til vǫlva og spákona og seiðr tradisjonen for inspirasjon. Jeg synes at Norge er en fortryllende verden; den hedenske tradisjonen med seiðr er en del av det som har gjort Norge fortryllende og har holdt det magisk.

ordlist

kristendom = Christianity (literally, ‘Christendom’)
hedenske åndeligheten = pagan religion/spirituality
norrøn sjamanisme = Norse shamanism
alver, dverger, tusser og troll = elves, dwarves, fairies and trolls
magi, magisk = magic, magical
fortryllende, forheksende, forbløffende = magical
fordi = because
åpne = open
kalles = called
seiðr = prophecy, sorcery
spå = prediction
profeti = prophecy
omfatter = include
galðr = støping eller besvergelse av staver
støping eller besvergelse av staver = casting or
krigere = warriors
trodde = believed
ergi = effeminate (i.e., feminine male)
feminint = feminine
engasjere = to engage (in)
seiðrmannen = a man who practices seiðr
vikingsamfunnet = Viking society
skammelig = shameful
seiðkona = woman who practices seiðr (literally, ‘seiðr wife)
rike = kingdom, realm
vǫlva, tannbærer = wand bearer
spákona = prophetess, seer
ansatte = wand, staff
Vǫluspá =  first part of the Poetisk Edda (Poetic Edda)
klassiker = classic
Óðinn… kongen av gudene = Odin, king of the gods
kjemper = fighting
vaske sine hender = wash his hair
gre håret = comb one’s hair
morderen = the murderer
flammene = the flames
motvillig = reluctantly
være stille = be quiet
opprinnelige = original
post-kristent = post-Christian
eliminere = eliminate
hedenskap = paganism
fortsetter = continues
ulike tradisjoner = different traditions
feiret = celebrate
midvinters = Midwinter
synes = seems, appears to be
holdt = kept

English translation

I would like to talk about Norway before Christianity – the Norway of the Vikings. I would like to describe the world of vikings – the pagan spirituality that was the culture of Norway before Olav Tryggvason became king from 995-100 and forced Norwegians to convert to Christianity. Before Olav became king, Norway was a pagan country and participated in the ancient tradition of northern shamanism. The world of Vikings was a world of magic – a world full of elves, dwarves, fairies and trolls. Norwegian has several words for ‘magic,’ including ‘fortryllende’ and ‘forheksende’ and ‘forbløffende.’ This magical world is a world that children can understand because children are open to magic and the magical. Old Norse magic is called ‘seiðr’ and seiðr means ‘predictions’ or prophecy. Norse shamanism also includes ‘galðr’ or ‘galðrar’ which means the casting of spells. The magical world was a world of women. Viking men were warriors and the Vikings thought it was ‘ergi’ or ‘omandig’ or feminine for a man to engage in magic. Yes, there were seiðrmannen –men who engaged in seiðr ; but shamanism was performed primarily by women in the Viking era; it was considered shameful for a man to engage in seiðr. So the seiðrkona (the woman who did seiðr; literally, ‘seiðr  wife’) and was central to this culture. Seiðr involved the ‘vǫlva’ and ‘spákona.’ Vǫlva’ means ‘staff bearer’ or ‘bearer of a magic wand’; and ‘spákona’ means ‘prophet’ or ‘seer’ or ‘one who sees.’ A vǫlva speaks in Vǫluspá – the first part of the Poetic Edda – the great classic in Old Norse by Snorre Sturlason. Odin is the king of the gods; he seeks advice from the vólva; she says to him:

Rind bears Váli in Vestrsalir,
And one night fights Othin’s son;
He shall not wash his hands; he shall not comb his hair,
Until he brings the murderer of Baldr to the flames.
I spoke unwillingly and now would be silent.

I will now read this in the original Norse…

[see above]

Norway is now a post-Christian country: few people go to church on Sunday. But a thousand years after King Olav tried to eliminate paganism, Norway continues in many different traditions. For example, Norwegians say ‘God Jul’ at Christmastime. Christmas is the old heathen festival Scandinavians celebrated as ‘midvinters.’ ‘God Jul’ means ‘Good Yule.’ And there are modern Norwegians who look to the Vólva and the spákona and find inspiration in that tradition. I think Norway is a magical world; the pagan tradition of seiðr is part of what has made Norway magical and has kept it so.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *