Norsk

Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
1
Fjerde leksjon
Session Four

God kveld og velkommen til fjerde time!
Good evening and welcome to the fourth lesson!
• Spørsmål om leksa og prøva: Oppgave 1, 3-13, 15-17 side 91-98 i arbeidsboka. Vi går over det som var vanskelig!
Questions about the homework: Assignment 1, 3-13, 15-17 pages 91-98 in the workbook. Let’s go over what was hard!
• Tekst: “Et godt tilbud,” side 84-85 og “Tomater eller agurk,” side 87 + på slutten av timen, hvis tid: “Årstider,” “En dag i mars” og “En kald morgen” side 90-92 i tekstboka. Høytlesning. Hva forstår du? Jeg spør spørsmål!
Text: “A Good Offer “page 84-85 and “Tomatoes Or Cucumbers” page 87 + at the end of class, if time: “Seasons,” “A Day in March” and “A Cold Morning” page 90-92 in the textbook. Read out loud! What do you understand? I’ll ask questions
• Ti viktige ord/uttrykk fra syvende kapittel.
Sitt i grupper og diskuter oppgave 19 – side 99 i arbeidsboka.
Ten important words/expressions from the Seventh Chapter.
Sit in groups and discuss assignment 19 – page 99 in the workbook.
• Gjennomgang av uttrykk, side 86 og 89 i tekstboka.
Øv på samtale med hverandre – en spiller selgeren og den andre kunden.
Go over expressions page 86 and 89 in the textbook.
Practice conversation with each other – one plays the salesmen and the other the customer.
• Gjennomgang av grammatikk, side 88 og 192 i tekstboka. Spørrepronomen og pekeord (demonstrativer) + Pene Julie eller Julie er pen
Go over grammar, page 88 and 192 in the textbook. Interrogative and demonstrative determiners/pronouns + Pretty Julie or Julie is pretty
Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
2
SPØRREPRONOMEN (ubestemt form) s. 88
KJØNN PRONOMEN
Hankjønn (en) Hvilken størrelse bruker du?
Hunkjønn (ei) Hvilken jakke er på salg?
Intetkjønn (et) Hvilket skjerf passer til jakka?
Flertall Hvilke sko/filmer vil du se?
INTERROGATIVE PRONOUNS (indefinite form)
GENDER PRONOUN
Masculine Which size do you use?
Feminine Which jacket is on sale?
Neuter Which scarf goes with/fits the jacket?
Plural Which shoes/movies do you want to see?
PEKEORD (DEMONSTRATIVER) (bestemt form) s. 88 og 192
KJØNN NÆR FJERNERE
Hankjønn Denne genseren er fin. Den genseren er fin(ere).
Hunkjønn Denne jakka er fin. Den jakka er også fin.
Intetkjønn Dette skjerfet er fint. Det skjerfet er mindre fint.
Flertall Disse skoene er fine. De skoene er like fine.
“POINTING WORDS” DEMONSTRATIVE DETERMINERS/PRONOUNS
(definite form)
GENDER NEAR FARTHER
Masculine This sweater is nice. That sweater is nice(r).
Feminine This jacket is nice. That jacket is nice too.
Neuter This scarf is nice. That scarf is less nice.
Plural These shoes are nice. Those shoes are as nice.
Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
3
LEKSE
– Hvis du ikke har løst ferdig disse enda må du gjøre det: #1, 3-13, 15-17 s.91-98 i arbeidsboka. Løs oppgave 1-5 s. 105-106, oppgave 7-13 s. 106-108 i arbeidsboka.
– Studer grammatikk videre side 97 i tekstboka. – REPETER VERB side 194-196.
– Studer uttale og uttrykk videre side 97 og 98 i tekstboka.
– Tekst: Kapittel 8: Vær og årstider – Studer “Årstider,” “En dag i mars” og “En kald morgen” side 90-92 i tekstboka og “En Frisk høstdag,” side 94, “Godt å vite” side 95 “Hva slags klima…?” side 96 og “Tor med hammeren,” side 99 i tekstboka. Hva forstår du? Prøv å oversett.
– FORBERED til etter “ferien”: Svar på spørsmål side 93 i tekstboka og vær klar til å fortelle om det, samtidig som å beskrive hva du har på deg i dag, i timen.
– INNLEVERING 2 til etter “ferien”: Fortell skriftlig hva du gjør på en varm våreller sommerdag og hva du gjør på en kald vinter-eller høstdag. Prøv å beskrive naturen eller omgivelsene rundt deg. Jeg samler inn disse neste gang.
HOMEWORK
– If you haven’t solved these yet you must do so: #1, 3-13, 15-17 p.91-98 + Solve assignments 1-5 p.105-106 and assignments 7-13 p.106-108 in the workbook.
– Study grammar further p. 97 in the textbook. – REVIEW VERBS p. 194-196.
– Study pronunciations and expressions further p. 97 and 98 in the textbook.
– Text: Chapter 8: Weather and Seasons – Study “Seasons,” “A Day in March” and “A Cold Morning” page 90-92 in the textbook and “A Fresh/Brisk Fall Day” page 94, “Good To Know” page 95, “What kind of climate…?” page 96 and “Thor With The Hammer” page 99 in the textbook. What do you understand? Try to translate.
– PREPARE for after the break: Answer questions page 93 in the textbook and be ready to tell about that, as well as describe what you are wearing today in class.
– SUBMISSION 2 for after the break: In writing tell me about what you do on a warm spring or summers day and what you do on a cold winters or autumns day.
Try to describe the nature or your surroundings/ I’ll collect these next time.
Tusen takk for i kveld. Vi sees om 3 uker!
A thousand thanks for this eve. We’ll see each other in three weeks!

Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
1
Tredje leksjon Session Three
Heisann og velkommen til den tredje timen! Hey and welcome to the third class!
– Fakta om Norge er fortsatt hjertelig velkomment i timene.
– Facts about Norway are still heartily welcomed in class.
• PRØVE (1) – kapittel 4, 5 og 6
• Tekst: “Emma må ha nye sko,” side 82, “I skobutikken,” side 83-84, og Farger, side 84 i tekstboka Alle leser høyt. Spørsmål?
Text: “Emma Needs New Shoes” page 82, “AtThe Shoe Store” pages 83-84, and colors, page 84 the textbook. Everyone reads out loud. Questions?
• Gjennomgang av uttale, grammatikk og uttrykk, side 88-89 og 192 i tekstboka. U-lyd. Bøyning av adjektiv – ubestemt form.
Go over pronunciation, grammar and expressions page 88-89 and 192 in the textbook. The u-sound. Inflection (conjugation) of adjectives – indefinite form.
UTTALE side 89 i tekstboka / Page 89 in the textbook
Vanligvis sier vi ikke d etter lang vokal: rød – glad – brød. Vi sier d i tilbud.
Normally we don’t say d after a long vowel: red – happy – bread. We say d in offer.
Vi sier ofte o, ikke u foran ng à ung ‘ong’ + tung ‘tong’ (young and heavy) foran k + konsonant à bukse ‘bokse (pants)
foran m à dum ‘dom’ (dumb)
We often say o, not u – in front of ng – in front of k + consonant – in front of m.
Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
2
ADJEKTIVBØYNING (ubestemt form) s. 88 og 187-188.
KJØNN 1 2 3 4 5
Hankj. Genseren er pen fin dyr rød varm ny gammel norsk liten
Hunkj. Jakka er pen fin dyr rød varm ny gammel norsk lita
Intetkj. Skjerfet er pent fint dyrt rødt varmt nytt gammelt norsk lite
Flertall Skoene er pene fine dyre røde varme nye gamle norske små
ADJECTIVE INFLECTIONS/CONJUGATIONS (indefinite form) p. 88 and 187-188.
GENDER 1 2 3 4 5
Masc. T sweater is pretty nice expensive red warm new old Norwegian small
Fem. The jacket is pretty nice expensive red warm new old Norwegian small
Neut. The scarf is pretty nice expensive red warm new old Norwegian small
Plural T. shoes are pretty nice expensive red warm new old Norwegian small
Gruppe 1. Adjektiv får vanligvis–t i intetkjønn og–e i flertall (Siste: Gruppe 1 til 4).
Adjectives normally get –t
Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
3
• Beskriv høyt til klassen, personen du har valgt på side 80-81 i tekstboka!
Hvordan ser de ut? Hva har de på seg? Fortell oss fargene på plaggene.
Describe out loud to the class, the person you have chosen, on page 80-81 in the textbook. What do they look like? What are they wearing? Tell us the color of their garments.
• Hvis tid: Spørsmål om leksa: oppgave 1, 3-8 side 91-93 i arbeidsboka. Vi går over det som var vanskelig!
If time: Questions about the homework: assignment 1, 3-8 pages 91-93 in the workbook. Let’s go over what was hard!
LEKSE
– Løs ferdig oppgavene du ikke fikk gjort til denne timen.
– Løs oppgave 9, 11-13, 15, 17 og 19, side 94-99 i arbeidsboka. Studer oppgave 10 s. 94 og oppg. 16 s. 98.
– Vi går gjennom oppgave 19 i grupper neste gang.
– Repeter grammatikk/adjektivbøyning side 88 og 187-189 i tekstboka.
– Repeter uttrykk/godt å vite side 86 og 89 i tekstboka.
– Begynn å studere grammatikk side 97 i tekstboka.
– Begynn å studere uttrykk og to sanger side 98 i tekstboka.
– Tekst: Repeter ‘Farger’ side 84, ‘Et godt tilbud,’ side 84-85 og ‘Tomater eller agurk’ side 87 + Begynn på kapittel 8 hvis tid: Vær og årstider – Studer ‘Årstider,’ ‘En dag i mars’ og ‘En kald morgen’ side 90-92 i tekstboka. Hva forstår du? Prøvå oversett.
– INNLEVERING 1 til neste time: Oppgave 2 side 91 i arbeidsboka.
HA DET GØY MED DIALOGEN!
Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
4
HOMEWORK
– Finish solving the assignments you didn’t do for this class.
– Solve assignment 9, 11-13, 15, 17 and 19, pages 94-99 in the workbook. Study assignment 10 p. 94 and 16, p.98.
– We will go over assignment 19 in groups next time.
– Review grammar/adjective conjugations page 88 and 187-189 in the textbook.
– Review expressions/good to know page 86 and 89 in the textbook.
– Start to study grammar page 97 in the textbook.
– Start to study expressions and songs page 98 in the textbook.
– Text: Review “Colors” page 84, “A Good Offer” page 84-85 and “Tomatoes Or Cucumbers “page 87 + Start on Chapter 8 if time: Weather and Seasons – Study
“Seasons,” “A Day in March “and “A Cold Morning” page 90-92 in the textbook.
What do you understand? Try to translate.
– SUBMISSION 1 for next time: Assignment 2 page 91 in the workbook.
HAVE FUN WITH THE DIALOGUE!
Takk for i dag. Sees neste tirsdag!
Thank you for today. See you nest Tuesday!
Norsk II (Norwegian II) – Våren 2018 (Spring 2018)
SEMESTEROPPGAVE SEMESTER PROJECT
 
Dette semesteret skal dere presentere en dialog. Dere kan presentere i grupper på to og to eller eventuelt ha en dialog hvor du snakker med deg selv ‘i speilet.’ Du kan velge en scene fra ditt favoritt teaterstykke, film, TV-serie, barne-tv eller lage en dialog ut ifra en bok eller barnebok. Jeg gleder meg til å høre hva slags ideer dere får. Dere kan være så kreative som dere ønsker.
 
Praktisk info:
 
• Du har tre-fire uker på å velge partner og scene. Så fort dere har bestemt dere kan dere sende meg en epost med valget deres og rollen/karakteren dere har valgt å spille/ta på dere.
• Du skal bruke semesteret til å skrive/oversette og lære din del av dialogen.
Fremføringen skal til sammen ta ca. 6-10 min, og din rollefigur skal snakke i ca. 3-5 min totalt (dvs. inkludert eventuelt øyeblikk av stillhet som din karakter har). Scenen skal presenteres for klassen i semesterets siste time, den 8. mai 2018. (Hvis du ikke har mulighet den 8. mai, vil det bli mulighet til å legge fremføringen til den 1. mai.)
• Velger du noe som er engelsk, kan du oversette det og forenkle det sånn at alle forstår. Velger du noe som allerede er på norsk, må du skrive det med dine ord. Dialogen må være sammenhengende og forståelig.
• Jeg vil anbefale å skrive dialogen med et så enkelt språk som mulig slik at de andre studentene forstår mest mulig av det du sier. Bruk enkle setninger, dine egne ord og det du har lært.
• Til fremføringen skal det inkluderes en utskrift av tittel og forfatter av det fremføringen er basert på, kort synopsis som setter stemningen og gloser som gis til resten av elevene og læreren. Du kan gjerne inkludere bilder og/eller bruke kostymer.
• Du/dere bør sende meg dialogen skriftlig 5-7 dager før du/dere skal fremføre, sånn at jeg kan rette den.
FREMFØRINGEN BØR VÆRE UTEN MANUS!
Lær deg teksten utenat! Øv godt og mye på uttale hjemme foran speilet!
Øv masse på å snakke sakte, høyt og tydelig. Ta deg selv opp!
Kom gjerne til meg med spørsmål gjennom semesteret.

SYLLABUS Norwegian II General Course Information: Faculty: Marie-Therese Bjornerud, Adjunct Instructor Email: mtb8@nyu.edu Course: Norwegian II / SCAN1-CE9302 Credit: Noncredit Course Semester: Spring 2018 (February 6th – May 8th) Location: Scandinavia House – 58 Park Ave, New York, NY 10016 Day:Tuesday Time: 6:30 PM – 8:25 PM Format: In-person Office hours: By email No Class on: MARCH 6th & MARCH 13th Course Description: This course builds upon Norwegian I. Continue to expand your vocabulary and master grammatical structures. The instructor provides greater opportunities for enhancing the range of your conversational abilities. The course is conducted in Norwegian to the extent possible. Ideal for: ● students with basic knowledge of, or previous instruction in Norwegian. ● those who wish to strengthen their Norwegian language skills. Course Prerequisites: Norwegian I/SCAN1-CE9301 or the equivalent. Course Structure/Method: ● Students meet in-person every Tuesday at Scandinavia House from 6.30pm – 8.25pm. ● Weekly lesson plans in Norwegian (with English translations), including detailed descriptions of what will be covered that week, as well as assignments for the following week, are sent out to students via email in advance of class. This enables students who wish to prepare for class to do so. 2 ● Classes will involve discussions. Some topics, as well as grammar, will be presented to students, and they will be actively encouraged to participate in asking questions and discussing said topic or theme. Students will have a chance to read out loud in every class. Students will also work in groups discussing assignments, speaking, and reading Norwegian to each other. Discussions about Norwegian culture and trivia are encouraged, and are often a part of class. ● At the start of each class, students are able to ask questions about what they found to be the most challenging homework assignments, which will then be briefly reviewed. ● Students are encouraged to ask questions and participate in every class. ● There will be tests, dictations and written assignments that are collected and graded throughout the semester. ● The semester ends with an in-class oral presentation with supporting, written document. Course Learning Outcomes: By the end of this course, students will: ● demonstrate greater overall proficiency in Norwegian. ● have improved fluency and grammatical accuracy. ● have improved pronunciation of the sounds of Norwegian. ● be able to initiate and maintain basic conversations on familiar topics. ● be able to apply what they have learned about the Norwegian culture to their interactions. Communication Policy: Credit students must use their NYU email to communicate. NYU Classes course-mail supports student privacy and FERPA guidelines. All communication to the instructor will happen through the NYU email provided and all email inquiries will be answered within 24-36 hours. Course Expectations: Students will need to have passed at least 50% of tests, completed at least 50% of homework, been active in class so that there is a progress to be assessed, as well as taken part in the endof-semester presentation (or fulfilled a larger percent of course requirements in other categories). The due date for the oral presentation will be the last day of the semester. Should the class be at, or close to, full capacity, the presentations will be held during the last two sessions. In this case, May 1st and May 8th, 2018. The due date for the written part of the presentation will be five days before you are scheduled for the oral presentation. This is so that the presentation can be corrected before presenting. 3 Required and Recommended Material: – Textbook: PA VEI TEKSTBOK – Author MACDONALD – ISBN: 9788202340940 – Workbook: PA VEI ARBEIDSBOK – Author MACDONALD – ISBN: 9788202343163 (Can be purchased at the NYU Bookstore) – PA VEI Word List Norwegian-English is recommended. ISBN: 9788202372255 – PA VEI CD-set is recommended. – Vocabulary notebook – Notebook – Duolingo App Assessment Strategy: Grading Policy Percent of grade Participation in class activities – Oral and group exercises, asking questions and applying skills learned. 25% Homework – Bi-weekly or monthly written assignments, which will be corrected – Assessment relate to grammar, clarity of language and application of skills learned. Weekly workbook exercises. 25% Tests and dictations – The ability to listen and apply the skills learned and show their uses with no aids. 25% Speech/project/group project – Implementing what you have learned throughout the semester and communicating verbally. 25% Total 100% Formative Assessments: To assess progress, several tests, dictations, and take-home short written assignments will be done during the semester, based on what has been covered. Summative Assessments: There will be one final, and formal written assignment and oral presentation at the end of semester, in which students get to practice speaking and presenting in Norwegian. Students will have the whole semester to prepare for this. Oral exercises will be conducted in class throughout semester to prepare for this. Evaluation: Every aspect of the class counts. Students will be graded on content, grammar and clarity. Students will have the chance to receive feedback in the last session if they wish. Students are also encouraged to ask questions throughout the semester if anything is unclear and to also express any particular wishes they have, specific to the course outline and class activities. Missed or late assignments will affect your final grade and your learning progress. Regular attendance is required to not miss tests, presentations, or assignments, and to make steady progress. It is also necessary in order for students to be given a fair and accurate assessment. 4 “NYUSPS policies regarding the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), Academic Integrity and Plagiarism, Students with Disabilities Statement, and Standards of Classroom Behavior among others can be found on the NYU Classes Academic Policies tab for all course sites as well as on the University and NYUSPS websites. Every student is responsible for reading, understanding, and complying with all of these policies.” The full list of policies can be found at the web links below: University: http://www.nyu.edu/about/policiesguidelines-compliance.html NYUSPS: http://sps.nyu.edu/academics/academicpolicies-and-procedures.html NYUSPS Policies: School Grading Policies: NYUSPS Career Advancement (non-degree) http://sps.nyu.edu/content/scps/academics/noncredit-offerings/academic-noncreditpolicies-and-procedures.html Course Outline: Session I, 02/06/18, Getting to Know Each Other Introductions, information and review Quick review of the alphabet Pronunciation review: short and long vowels; consonants. The ç-sound. Grammar review Introduction of semester project Session 2, 02/13/18, At the Store Trying and buying food and clothes Grammar review Interrogative pronouns: which, which, and which Demonstrative pronouns: this, this, and these Session 3, 02/20/18, At the Store (Cont’d) Talking about clothes: color, prices and sizes Inflection (conjunction) of adjectives: indefinite form Pronunciation: the u-sound. Session 4, 02/27/18, Weather and Seasons Talking about clothes and what to wear in relation to weather Conjunctions: therefore, because, that and if 5 Session 5, 03/20/18, Weather and Seasons (Cont’d) Talking about weather, climate and temperatures (Celsius) “Answer words” and modifying adverbs Verbs: regular and irregular Pronunciation: the æ-sound, the ƒ-sound Session 6, 03/27/18, Holidays and Ceremonies Ceremonial traditions in Norway: learning about, and comparing, Norwegian traditions Possessive and Reflexive forms: my, your, her, his, our, your and their Session 7, 04/03/18, A New Life Love, loss and longing: cultural expectations in Norway Talking about one’s background and experiences; expressing feelings of longing and joy Possessive and Reflexive forms: my, your, her, his, our, your and their (Cont’d) Session 8, 04/10/18, A New Life (Cont’d) Students will be able to talk about what they do in their free time. Genitive and prepositions: Inflection/Conjunctions time: (for – falls off in English), ago, for, in Ordinals and years Session 9, 04/17/18, Health Talking about health and illness Getting a doctor’s appointment; parts of the body Adverbs and reflexive verbs Quantifiers: A lot, many Session 10, 04/24/18, A Little Bit About Norway Facts about Norway as a multicultural society Creating dialogues and practicing conversations about what you have done Discussing Norwegian news; watching news at home on NRK online, or listening to radio online Compound words Session 11, 05/01/18, This Is How We Live Explaining how you live, and wish to live in the future Asking for directions and explain where a place is. Determinatives. Words that describe the noun further. Adjectives & Preposition expressions Presentations – Handouts of target vocabulary are strongly recommended. Session 12, 05/08/18, End-of-Semester – Oral Presentation and Celebration Presentations. Handouts of target vocabulary are strongly recommended. Students are invited to stay after class and socialize and practice what they have learnt.

 

 

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
Ellevte leksjon | Session Eleven
Hei alle sammen! Da nærmer det seg sommer og 17. mai og vi er kommet til uke
elleve. Det blir gøy å høre på resten av dere i dag!!
Hey all! Summer and May 17th is approaching and we are up to week 11.
It’s going to be fun listening to the rest of you today!!
– Tar imot innlevering 3 på begynnelsen/slutten av timen.
Accepting submission 3 at start/end of class.
• Vi begynner med presentasjoner – Jacob, Pauline, Tianrun, Shamshad og
Susan
• Spørsmål om leksa: oppgave 13-17, s.64-65 og 19, s.66 i arbeidsboka. Vi
kommer til å gå gjennom det som er vanskelig!
Questions about homework: assignments 13-17, p.64-65 and 19, p66 in the
workbook. We’ll go through what was hard!
• Tekst: ”Monica kommer for sent”, side 62 og ”På kafé”, side 63 i
tekstboken. Høytlesning! Hva forstår du? Spørsmål?
Text: “Monica is late“, page 62 and “At a Café”, page 63 in the textbook.
Read out loud! What do you understand? Questions?
• Uttale og uttrykk side 66-67 i tekstboka.
Pronunciation and Expression pages 66-67 in the textbook.
• Seks viktige ord/uttrykk fra femte kapittel.
Sitt i grupper og diskuter oppgave 22 – side 67 i arbeidsboka.
Six important words/expressions from the fifth chapter.
Sit in groups and discuss assignment 22 – page 67 in the workbook.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
LEKSE
– Løs ”Sjekk: Kapittel 5” s. 72-73 i arbeidsboka.
– Begynn å løse ALLE oppgavene som hører til kapittel 6 s. 76-84 i arbeidsboka.
– Til neste gang må dere gjøre ferdig leksene dere ikke gjorde til i dag and gå over
alt sammen fra dette semesteret. Ta med spørsmål du kan ha.
– Vær snill å sende meg innlevering 3 snarest hvis dere ikke har gjort det.
– Repeter ”Godt å vite” på side 64 + side 60 og 61 i tekstboka
– Repeter grammatikk, uttale og uttrykk på side 77-78 i tekstboka.
– Tekst: Repeter og studer ”På jobb etter ferien”, side 70, ”Berit var i Trøndelag”,
side 71,”Kristian var i Telemark”, side 72, ”Hilde var hjemme”, ”Godt å vite” , side
76 og DeLillos sangen ”Neste sommer” , side 79 i tekstboken. Hva forstår du? Prøv
å oversett.
– FORBERED til neste time: Ved å bruke tekstene du akkurat har studert, fortell
klassen hva slags planer du har for sommeren.
HOMEWORK
– Solve “Check: Chapter 5” p. 72-73 in the workbook.
– Start solving ALL assignments belonging to Chapter 6 p. 76-84 in the workbook.
– For next time you must finish the homework you didn’t do for today and review
everything from this semester. Bring in any questions you might have!
– Please send me submission 3 ASAP if you haven’t already done so.
– Review “Good To Know” on page 64 + page 60 and 61 in the textbook.
– Review grammar, pronunciation and expressions on page 77-78 in the
textbook.
Text: Review and study “At Work After The Holidays”, page 70, “Berit Was In
Trøndelag”, page 71, “Kristian Was In Telemark”, page 72, “Hilde Was At Home”
and “Good To Know”, page 76 and the DeLillos song “Next Summer”, page 76 in
the textbook. What do you understand? Try to translate.
– PREPARE for next class: Using the texts you have just studied, tell the class what
plans you have for the summer.
J Tusen Takk! Sees i neste uke! Thousand thanks.! See you next week! J
GLOSEPRØVE – KAPITTEL 1, 2 OG 3
OVERSETT TIL NORSK
one more time EN GANG TIL
likewise
Nice to see you!
fond of
curious
jealous
a bottle
grocery store
How much is that? Thinking of
I LIKE MÅTE HYGGELIG Å SE DEG!
GLAD I
NYSGJERRIG
SJALU
ei/en FLASKE MATBUTIKK
HVOR MYE BLIR DET? TENKER PÅ
sorry x2
to sleep
to repeat Not too bad! too much relaxing over there nothing working out
BEKLAGER | UNNSKYLD å SOVE
å GJENTA
IKKE SÅ VERST FOR MYE SLAPPER AV
DER BORTE INGENTING TRENER | å TRENE
I would like that oneJEG HAR LYST PÅ DEN
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
Tiende leksjon | Session Ten
Hei dere! Da er vi kommet til uke ti. Bra jobba alle sammen!
Det blir gøy å høre på 3 av dere i kveld!!
Hey guys! So here we are at week 10. Good work everyone!
It’s going to be fun listening to three of you tonight!!
• Vi begynner med presentasjoner – Beth, Nadine og Elizabeth
• Spørsmål om leksa og prøva: oppgave 1 s.59 og oppg. 5-12 s. 60-63 i
arbeidsboka. Vi går gjennom det som er vanskelig!
Questions about the homework: assignments 1 p.59 & assignments 5-12,
p.60-63 in the workbook. We’re going through what was hard!
• Samtale: Vi går gjennom spørsmålene på s.59 i tekstboka i grupper. Bruk
”Monica forteller:” s.58 i tekstboka, hvis det trengs.
Conversation: We’ll go through the questions on p.59 in the textbook in
groups. Use “Monica tells:” p.58 in the textbook, if needed.
• Uttale og uttrykk side 66-67 i tekstboka.
Pronunciation and Expression pages 66-67 in the textbook.
• Tekst: ”Monica kommer for sent”, side 62 og ”På kafé”, side 63 i
tekstboken. Høytlesning! Hva forstår du? Spørsmål?
Text: “Monica is late“, page 62 and “At a Café”, page 63 in the textbook.
Read out loud! What do you understand? Questions?
• Grammatikk Grammar
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
ADVERB ADVERBS side 200-201 i tekstboka
TIDSADVERB ADVERBS RELATING TO TIME
Noen adverb forteller når noe skjer:
da, etterpå, snart, fremdeles, ennå/enda, tidlig, aldri, alltid
Some adverbs tell us when something happens:
then, afterwards, soon, still, still/yet, early, never, always
STEDSADVERB ADVERBS RELATING TO A PLACE
Noen stedsadverb har to former. En form som forteller om bevegelse til et sted,
den andre formen forteller om å være på et sted.
Bevegelse: Han går ut, inn, opp, ned, hit, dit, hjem, bort.
På et sted: Han er ute, inne, oppe, nede, her, der, hjemme, borte.
Some “place adverbs” have two forms. One form which tells about movement to a
place, the other form tells about being in a place.
Movement: He goes/walks out, in, up, down, here, there, home, away.
In a place: He is out, in, up(stairs), down(stairs), here, there, home, away.
MODALE ADVERB MODAL ADVERBS
Noen adverb forteller hva man mener om resten av innholdet i setningen.
For eksempel:
Han kommer sikkert snart. (Jeg regner med det.)
Han kommer nok snart. (Jeg tror det.)
Han kommer vel snart. (Jeg tror/håper det.)
Han kommer vel snart? (Spørsmål som indikerer at spørreren håper det.)
Han kommer jo snart. (Du vet det.)
Jeg vil gjerne hjelpe. (Jeg er positiv.)
Some adverbs tell what one means about the rest of the content of the sentence.
For example:
He’s surely coming soon (I count on it.)
He’s probably coming soon. (I believe so.)
He’s coming soon right. (I believe/hope so.)
He’s coming soon right? (Question indicating that the ”asker” hopes it)
Well, he’s coming soon. (You know it.)
I would like to help. (I am positive.)
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
ADVERB KAN BINDE SAMMEN SETNINGER Adverbs can bind together sentences.
Noen adverb knytter sammen setninger. Det gjelder særlig tidsadverb og noen
adverb som uttrykker årsak eller motsetning:
Først gikk de en tur. Etterpå/Så gikk de på kino.
Hun var syk. Derfor ringte hun til arbeidsgiveren.
Hun var syk. Likevel gikk hun på jobben.
Some adverbs tie sentences together. It applies especially to “time adverbs” and
some adverbs which express cause or opposites.
First they went for a walk. Afterwards/Then they went to the movies.
She was sick. Therefore she called her employer.
She was sick. Still she went to work.
MÅTESADVERB ADVERBS RELATING TO A MANNER
Noen adverb er lik adjektiv i intetkjønn. Adjektivet forteller om subjekter,
adverbet om verbet:
Adjektiv Adverb
Hun er pen. Hun smiler pent.
Barnet er pent. Barnet tegner pent.
De er pene. De synger pent.
Some adverbs are like adjectives in neuter. The adjective tells about subjects, the
adverb about the verb:
Adjective Adverb
She is pretty. She smiles nicely.
The child is pretty. The child draws nicely.
They are pretty. They sing nicely.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
GRADBØYNING DEGREES OF CONJUGATION
Noen adverb kan bøyes i komparativ og superlativ:
Han synger penere enn deg, men jeg synger penest av alle.
godt – bedre – best gjerne – heller – helst
Jeg liker godt å lage mat. Jeg vil gjerne gå på kino.
Jeg liker bedre at du lager mat Jeg vil heller gå på kino enn på tur.
Jeg liker best å spise ute. Jeg vil helst være hjemme.
Some adverbs can be conjugates in comparative and superlative:
He sings nicer than you, but I sing the nicest of them all.
good/really – better – best like to – rather – rather
I really like to cook. I would like to go to the movies.
I like it better that you cook. I’d rather go to the movies than on a stroll.
I like to eat outside best. I would rather stay at home.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
LEKSE
– Løs oppgave 13-17, s.64-65, 19, s.66 og 22 s.67 i arbeidsboka.
– Vi går gjennom oppgave 22 i grupper neste gang!
– INNLEVERING (3) til neste time: Løs 18, s.66 og 21, s.67 i arbeidsboka.
– Repeter uttale og uttrykk fra i dag på side 66-67 i tekstboka
– Studer ”Godt å vite” på side 64 + side 60 og 61 i tekstboka
– Studer grammatikk, uttale og uttrykk på side 77-78 i tekstboka.
– Tekst: Studer ”På jobb etter ferien”, side 70, ”Berit var i Trøndelag”, side
71,”Kristian var i Telemark”, side 72, ”Hilde var hjemme” og ”Godt å vite” , side 76
i tekstboken. Hva forstår du? Prøv å oversett.
– FORBERED til neste time: Ved å bruke tekstene du akkurat har studert, fortell
klassen hva slags planer du har for sommeren.
HOMEWORK
– Solve assignments 13-17, p.64-65, 19, p66 and 22 p.67 in the workbook.
– We’ll go through assignment 22 in groups next time.
– SUBMISSION (3) for next class: Solve 18 p. 66 and 21 p.67 in the workbook.
– Review pronunciation and expression from today page 66-67 in the textbook.
– Study “Good To Know” on page 64 + page 60 and 61 in the textbook.
– Study grammar, pronunciation and expressions on page 77-78 in the textbook.
Text: Study “At Work After The Holidays”, page 70, “Berit Was In Trøndelag”,
page 71, “Kristian Was In Telemark”, page 72, “Hilde Was At Home” and “Good To
Know”, page 76 in the textbook. What do you understand? Try to translate.
– PREPARE for next class: Using the texts you have just studied, tell the class what
plans you have for the summer.
Presentasjoner
8. mai – Jacob, Pauline, Tianrun, Shamshad, Jet og Susan
Tusen takk for i kveld. Vi sees om to uker! Lykke til!!
A thousand thanks for tonight. We’ll see each other in 2 weeks! Good luck!!

Niende leksjon | Session Nine

Hei hei og velkommen til uke ni! Hey and welcome to week 9!

• Spørsmål om leksa: oppgave 9-13 side 50-51 og 15, 17-19 side 52-53 i arbeidsboka. Vi går gjennom det som er vanskelig!

Questions about the homework: assignments 9-13 p. 50-51 and 15,17-19 p. 52-53 in the workbook. We’ll go through what was hard!

• Seks viktige ord/uttrykk fra fjerde kapittel.

Diskuter oppgave 19, side 53 i arbeidsboka i grupper.

Six important words/expressions from the fourth chapter

Discuss assignment 19, page 53 in the workbook in groups.

• Tekst: Kapittel 5 – Vi øver på ”Klokka” side 55 i tekstboka.

Vi leser og oversetter ”Jeg står opp klokka seks” side 58 i tekstboka. Høytlesning! Hva forstår du? Spørsmål?

Text: Chapter 5 – Let’s practice “The Watch“, page 55 in the textbook. Let’s read and translate: “I Get Up At 6am” page 58 in the textbook.

Read out loud! What do you understand? Questions?

• Forklar til klassen, så godt du klarer, hva som skjer på bildene: ”Fra Morgen til kveld” side 56 -57 i tekstboka.

Explain to the class, to the best of your ability, what happens in the pictures: “From Morning To Night” page 56-57 in the textbook.

• Grammatikk | Grammar

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

MODALE HJELPEVERB | MODAL AUXILIARY VERBS s. 64, 194 og 199.

Modalverb bruker vi mest i presens og preteritum.

We use modal auxiliary verbs mostly in present and past tense.

Presens: skal

Present: going to/shall/will

Preteritum: skulle ville

Past tense: was going to wanted to had to could have should have

Etter disse bruker vi infinitiv av verbet. Skrives som i presens, men minus –r. After these we use the infinitive of the verb. Written like present tense minus the –r.

Eksempel: å løpe – jeg løper – Jeg skal løpe – Jeg skulle løpe. Example: to run – I’m running – I am going to run – I was going to run.

Vi kan ha navnet på språk etter kan: Jeg kan arabisk. De kan ikke engelsk. We can have the name of languages after “can”: Here it translates to:

I know Arabic. They don’t know English.

Når vi nevner sted, kan vi droppe gå, dra, reise.

When we mention place, we can drop leave, go/walk, travel.

vil må

want to have to/must

kan bør

can should

måtte kunne

burde

Vi kan si:

Han skal dra i butikken. Han må gå til tannlegen. Han vil reise til Australia.

eller: eller: eller:

Han skal i butikken. Han må til tannlegen. Han vil til Australia.

REFLEKSIVT PRONOMEN / REFLEXIVE PRONOUN s. 65, 189-190 i tekstboka.

Jeg vasker meg – I wash (me) myself Jeg sminker meg – I put make-up on Du vasker deg – You wash (you) yourself

Hun vasker seg – She washes (self) herself

Han vasker seg – He washes (self) himself

Vi vasker oss – We wash (us) ourselves

Dere vasker dere – You wash (You) yourselves (Plural) De vasker seg – They wash (self) themselves

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

HUSK å levere innlevering 2! REMEMBER to hand in submission 2!

LEKSE

– Løs oppgave 1 side 59 og oppgave 5-12 s. 60-63 i arbeidsboka.

– Svar på spørsmålene på s.59 i tekstboka. Vi går gjennom de neste gang!

– Repeter og øv videre på grammatikken fra i dag på side 64-66, s.189-190, 194 og 199 i tekstboka

– Studer adverb side 200-201 i tekstboka.

– Studer uttale og uttrykk side 66-67 i tekstboka.

– Tekst: Studer side 60-61, ”Monica kommer for sent”, side 62 og ”På kafé”, side 63 nøye i tekstboken. Hva forstår du? Prøv å oversett.

HOMEWORK

– Solve assignment 1, p. 59 and assignments 5-12 p.60-63 in the workbook.

– Answer questions on p.59 in the textbook. We’ll go through them next time!

– Review and practice on with the grammar from today page 64-66, p.189-190, 194 and 199 in the textbook.

– Study Adverbs page 200 in the textbook.

– Study Pronunciation and Expression pages 66-67 in the textbook.

– Text: Study pages 60-61, “Monica is late“, page 62 and “At a Café”, page 63 closely in the textbook. What do you understand? Try to translate.

Presentasjoner

17.april – Beth, Nadine og Elizabeth
8. mai – Jacob, Pauline, Tianrun, Shamshad, Jet og Susan

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
Syvende leksjon | Session Seven
Godkveld og velkommen til uke sju! Good evening and welcome to week 7!
• Forklar til meg, så godt du klarer, hva som skjer fra bilde til bilde på side 37
i tekstboka.
Explain to me, to the best of your ability, what happens from picture to
picture on page 37 in the textbook!
• Spørsmål om leksa: oppgave 7 – side 37, oppgave 9-10 – side 38, oppgave
12 – side 39 og oppgave 16-17 side 41 i arbeidsboka.
Vi går over det som var vanskelig!
Questions about the homework: assignment 7 – page 37, assignment 9+10
– page 38, assignment 12 – page 39 and assignment 16-17 – page 41 in the
workbook. Let’s go over what was hard.
• Hva er det? & Ti viktige ord/uttrykk fra tredje kapittel.
Diskuter oppgave 11 og 17 – side 41 i arbeidsboka i grupper.
Ten important words/expressions from the third chapter.
Discuss assignment 11 and 17 – page 41 in the workbook in groups.
• DIKTAT DICTATION
• Tekst: Kapittel 4 – Familieliv gloser, side 45, ”God Morgen!” side 46 og
”Familien Bugge Dahl” side 47 i tekstboka.
Høytlesning. Hva forstår du? Spørsmål?
Text: Chapter 4 – Family Life glossary, page 45, “Good Morning!” page 46
and “The Bugge Dahl Family” page 47 in the textbook.
Read out loud. What do you understand? Questions?
• Grammatikk, side 43, 52 & 184-185 i tekstboka.
Grammar: p.43, 52 & 184-185 in the textbook.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
Bøyning av SUBSTANTIV – UBESTEMT FORM s. 43 & 184-185 i tekstboka.
ENTALL FLERTALL
[hankjønn] en stol mange/flere stoler
[hunnkjønn] ei/en klokke mange/flere klokker
[intetkjønn] et problem mange/flere problemer
NB! Substantiv får vanligvis -(e)r i flertall, ubestemt form.
Intetkjønnsord med én stavelse, får IKKE endelse i flertall.
et egg mange/flere egg
Conjugation of NOUNS – INDEFINITE FORM
SINGULAR PLURAL
[Masculine – en] a chair many/several/more chairs
[Feminine – ei/en] a watch many/several/more watches
[Neuter – et] a problem many/several/more problems
Note! Nouns normally get -(e)r in plural, indefinite form.
Neuter words with one syllable; do NOT get an ending in plural.
an egg many/several eggs
Bøyning av SUBSTANTIV – BESTEMT FORM s. 52 & 184-185 i tekstboka.
ENTALL FLERTALL
[hankjønn – en] stolen alle stolene
[hunnkjønn – ei/en] klokka (-en) alle klokkene
[intetkjønn – et] problemet alle problemene
egget alle eggene
NB! – a i flertall av barn! et barn – barnet – mange barn – alle barna
Conjugation of NOUNS – DEFINITE FORM
SINGULAR PLURAL
[Masculine] the chair all the chairs
[Feminine] the watch all the watches
[Neuter] the problem all the problems
the egg all the eggs
Note! -a plural of child! a child – the child – many children – all the children
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
LEKSE
– Løs oppgave 2-6 og 8, side 47-49 i arbeidsboka.
– Øv videre på preposisjoner side 202-203 i tekstboka.
– Øv videre på spesiell bøyning av substantiv side 43, 52 & 184-185 i tekstboka.
– GLOSER: Familieliv / kjøkkenet side 45 i tekstboka.
Pålegg / frokost mat side 49 i tekstboka.
– Tekst: Studer ”Hvor”, ”Frokost” og ”Lunsj” side 48, ”Etter frokost” side 50 og
”Hjem til middag” side 51 i tekstboka.
Hva forstår du? Prøv å oversett.
– FORBERED til neste time: Lag ett kort scenario for side 45 i tekstboka. Beskriv
ved å bruk glosene. Inkluder også minimum to spørsmål og svar. Hvor? Hva?
Hvem? (bruk oppgave 1, side 47 i arbeidsboka som guide)
HOMEWORK
– Solve assignments 2-6 and 8 page 47-49 in the workbook.
– Practice prepositions more page 202-203 in the textbook.
– Practice further on special conjugation of nouns p. 43, 52 & 184-185 in the
textbook.
GLOSSARY: Family Life / The Kitchen page 45 in the textbook.
Spreads / Breakfast food page 49 in the textbook.
– Text: Study, “Where…?”, “Breakfast” and “Lunch” p. 48, “After Breakfast” p.50
& “Home for Dinner” page 51 in the textbook.
What do you understand? Try to translate.
– PREPARE for next time: Create a short scenario for page 45 in the textbook.
Describe using the glossary. Also include a minimum of two questions and
answers. Where? What? Who?
(Use assignments 1, page 47 in the workbook as a guide)
Hvordan går det med semesteroppgaven? How’s the semester project going?
Tusen takk for i kveld. Lykke til med leksene!! Sees i neste uke!
Thank you for this eve. Good luck with the homework!! See you next week!
____________________________________
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
Sjette leksjon | Session Six
Godkveld og velkommen til uke seks! Good evening and welcome to week 6!
• Spørsmål om leksa: oppgave 1-5 side 34-36 i arbeidsboka. Vi går over det som var vanskelig!
Questions about the homework: assignments 1-3 p. 34-35 and 4-5 p. 36 and 7 p. 37 in the workbook. Let’s go over what was hard.
• Tallord + Godt å vite: ”Slik sier vi priser” side 40.
Numerals + Good To Know: “This Is How We Say Prices” page 40. Grammatikk og uttrykk side 43-44 & 184-185 i tekstboka. Grammar and expressions page 43-44 & 184-185 in the textbook.
BØYNING AV SUBSTANTIV
Ubestemt form ENTALL FLERTALL
[hankjønn] en stol mange/flere stoler
[hunnkjønn] ei/en klokke mange/flere klokker
[intetkjønn] et problem mange/flere problemer
NB! Substantiv får vanligvis -(e)r i flertall, ubestemt form. Intetkjønnsord med én stavelse, får IKKE endelse i flertall.
et egg mange/flere egg
CONJUGATION OF NOUNS
Indefinite Form SINGULAR PLURAL
[Masculine – en] a chair many/several/more chairs
[Feminine – ei/en] a watch many/several/more watches
[Neuter – et] a problem many/several/more problems
Note! Nouns normally get -(e)r in plural, indefinite form. Neuter words with one syllable; do NOT get an ending in plural.
an egg many/several eggs
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
• Forklar til meg, så godt du klarer, hva som skjer fra bilde til bilde på side 37 i tekstboka.
Explain to me, to the best of your ability, what happens from picture to picture on page 37 in the textbook!
• Tekst: ”Er du sjalu?” side 38 og ”I kiosken” side 39 i tekstboken. Prøv å forklar hva det handler om på norsk!
Text:“ Are Your Jealous?” page 38 and “At the Bodega” page 39 in the textbook. Try to explain what it’s about in Norwegian.
• SPØRREORD QUERY WORDS side 184 i tekstboka.
Helsetning Full sentence Leddsetning Dependent clause
Hva sier du?
What are you saying?
Hvem er det?
Who is it/that?
Når kom de?
When did they come/arrive?
Hvor bor de?
Where do they live?
Hvorfor sa du det?
Why did you say that/it?
Hvordan går det?
How’s it going?
Hvilken dag er det?
Which (What) day is it?
Hvilket år kom de?
Which (What) year did they come? He asks which year they came.
Han spør hva du sier.
He asks what you are saying. Han spør hvem det er.
He asks who it is or who that is. Han spør når de kom.
He asks when they came.
Han spør hvor de bor.
He asks where they live.
Han spør hvorfor du sa det.
He asks why you said that/it. Han spør hvordan det går.
He asks how it’s going?.
Han spør hvilken dag det er. He asks which day it is.
Han spør hvilket år de kom.
Hvilke epler vil du ha?
Which apples would you like? Hva slags vær er det?
What kind of weather is it?
Han spør hvilke epler du vil ha.
He asks which apples you would like. Han spør hva slags vær det er.
He asks what kind of weather it is.
• PREPOSISJONER s. 202-203 i tekstboka. PREPOSITIONS p. 202-203.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
UTTRYKK FOR TID EXPRESSION OF TIME
i bruker vi om perioder og den nærmeste årstida:
Vi skal være her i tre dager. Det har vært kaldt i vinter.
We use for about time periods and this about the nearest season: We will be here for 3 days. It’s been cold this winter.
for – siden bruker vi om et tidspunkt i fortida: Vi kom for tre dager siden. We use ”ago” about a time in the past: We came three days ago.
om bruker om framtid og om det som gjentar seg:
Vi skal dra om ei uke. Jeg jobber om ettermiddagen.
We often use in about the future and about that which repeats itself: We will leave in a week. I work in the afternoon.
til bruker vi om framtid: De kommer til våren. Jeg blir ferdig til i kveld.
We use for about the future: They’re coming for spring. I’ll be done for tonight.
på bruker vi ofte om dager: De kommer på fredag.
We often use on about days: They’re coming on Friday.
før forteller at noe skjer før noe annet i framtid: De kommer før ferien. before tells about something happening before something else in the future: They’re coming before the holidays.
UTTRYKK FOR STED EXPRESSION OF PLACE
i bruker vi om noe som er inni noe annet og om plassering i land og større byer og områder: Det er kaffe i koppen. Hun er i badekaret. De bor i Paris. Jeg var i Oslo. We use in about something that’s inside of something else and for placement in countries, larger cities and areas:
There is coffee in the cup. She’s in the bathtub. They live in Paris. I was in Oslo.
på bruker vi om noe som er oppå noe annet og om plassering mange mindre steder og landsbyer i Norge: Koppen står på bordet. Hun sitter på stolen. Vi bor på landet. De er på badet. Trikken stopper på Majorstua.
We use on about something that is on top of something else and about placement/location in many smaller places and (small) towns in Norway: The cup is on the table. She sits on the chair. We live in the countryside. They are in the bathroom. The tram stops at Majorstua.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
5
LEKSE
– Løs oppgave 7 – side 37, oppgave 9-10 – side 38, oppgave 12 – side 39 og oppgave 16-17 side 41 i arbeidsboka.
– Vi går gjennom oppgave 17 i grupper neste gang.
– Repeter tallord & ”Slik sier vi priser” side 40 i tekstboka.
– Repeter grammatikk, spørreord og uttrykk side 43-44 & 184-185 i tekstboka.
– Øv videre på bøyning substantiv + preposisjoner side 52 + 202-203 i tekstboka.
– Tekst: Studer Kapittel 4 – Familieliv – gloser side 45 & ”God Morgen!” side 46 og ”Familien Bugge Dahl” + blå rektangel side 47 i tekstboka.
Hva forstår du? Prøv å oversett. –
– Kan de som ikke har det være så snille å sende meg valg av tema for semesteroppgaven?
HOMEWORK
– Solve assignment 7 – page 37, assignment 9+10 – page 38, assignment 12 – page 39 and assignment 16-17 – page 41 in the workbook.
– We will go over assignment 17 in groups next time.
– Review numbers & “This is How We Say Prices” page 40 in the textbook. – Review grammar, query words and expressions page 43-44 & 184-185. – Practice more on conjugating nouns + prepositions page 52 & 202-203.
– Text: Study Chapter 4 – Family Life – glossary page 45 & “Good Morning!” page 46 and “The Bugge Dahl Family” + blue rectangle page 47 in the textbook. What do you understand? Try to translate.
– Can those who haven’t please send me their choice of theme for the semester project?
Tusen takk for i kveld. Vi sees i neste uke!
Thank you for this eve. We’ll see each other next week!

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

Fjerde leksjon | Session Four

God kveld og velkommen til uke fire! Good evening and welcome to week 4!

Husk! Snakk med naboen din i begynnelsen av timen! Spør han eller henne ”Hvordan går det? ” eller ”Hva har du gjort denne uka?”.

Remember! Talk to your neighbor at the start of class! Ask him or her “How’s it going?” or “What have you done this week?”.

• Vi tar en rask gjennomgang av leksa/prøva: oppgave 1-9, side 21-23 i arbeidsbok. Hvilke var vanskelige? Vi går gjennom de! Spørsmål?

Let’s do a quick review of the homework/test: assignment 1-9, page 21-23 in the workbook. Which were hard? We’ll go through those! Questions?

• Tekst: ‘’Hvordan går det?” på side 28-29 og ”Hvor jobber de?” på side 31 i tekstboka. Høytlesning. Hva forstår du?

Text: “How’s it going?” on p. 28-29 and “Where Are They Working?” on page 31 in the textbook. Read out loud! What do you understand?

• Uttrykk / Sinnsstemning. Expressions / Mood. (side 33 i tekstboka) Samtale i grupper. Conversation in groups.

Hei! Hyggelig å se deg/dere. Hi. Nice to see you/you (dere is Plural). – Takk i like måte! Thank you, the same/likewise!

(The K is pronounced as a hard G and the T is pronounced as a D)

Hvordan går det? How’s it going?

– Det går (ganske)(veldig)(utrolig)(kjempe)bra/dårlig. Hvordan har du det?

– It’s going/I’m(pretty)(very)(extremely) good-great-well/bad. How are you?

Jeg har det (bare) (kjempe-) bra. Jeg er (veldig) trøtt/sliten/lykkelig.

Jeg er litt trist. Jeg er stressa! Jeg er frustrert! Jeg er sur! Jeg er forbanna! Everyone: I’m (all) (very) good. I’m (very) tired/beat or exhausted/happy. I’m a little sad. I’m stressed! I’m frustrated! I’m angry! I’m pissed off!

– Så bra/fint/godt/leit/trist (å høre). Good/nice/shame/sad (to hear).

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

• VERB: side 77 og 194-197 i tekstboka. VERBS: page 77 & 194-197 in the textbook.

INFINITIV: (å) spise, (å) vaske, (å) gå

– Infinitiv med å etter andre verb, preposisjoner og mengdeord: Vi pleier å spise klokka fem. Hun liker å lese. De begynner å forstå. De har mye å gjøre. – Infinitiv uten å etter modalverb: Du må vente. Vi skal spise

INFINITIVE: (to) eat, (to) wash, (to) walk

– Infinitive with to after other verbs, prepositions and quantifying words: We usually eat at five o’clock. She likes to read. They are starting to understand. They have a lot to do.

– Infinitive without to after auxiliaries: You must wait. We shall eat.

IMPERATIV: Spis! Vask! Gå!

Er lik infinitiv minus e.

Vi bruker imperativ når vi vil/ønsker at noen skal gjøre noe. Spis mer frukt! Vask bilen! Gå hjem nå!

IMPERATIVE: Eat! Wash! Walk/Go!

Equals infinitive minus e.

We use imperative when we want/wish that someone will do something. Eat more fruits! Wash the car! Go home now!

PRESENS: spiser, vasker, går

Vi bruker presens om nåtid, om noe som skjer vanligvis, og om framtid. Vi bor i byen. Vi spiser klokka fem. Vi drar på lørdag.

PRESENT TENSE: eating, washing, walking/going

We use the present tense about the present, about something that normally/usually happens, and about future.

We live in the city. We eat at five o’clock. We leave on Saturday.

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

PRETERITUM: spiste, vasket, gikk

Vi bruker preteritum om fortid og noe som er slutt, ofte på bestemte tider.

PAST TENSE: ate, washed, walked/went

We use past tense about the past and something that has ended, often at specific times.

PRESENS PERFEKTUM: har spist, har vasket, har gått

Vi bruker presens perfektum om fortid og når vi ikke forteller når noe skjedde, og er mer opptatt av konsekvensene hendelsen/handlingen har. Brukes også om noe som har begynt i fortida, men som ikke er slutt ennå.

PRESENT PERFECT TENSE: have eaten, have washed, have walked

We use the present perfect tense about the past and when we are not telling when something happened, and are more concerned by the consequences the event/action has. Also used about something that has begun in the past, but that is not over yet.

——————————

PRETERITUM

Vi spiste klokka fem. De gikk.

Hun studerte norsk. De bodde her før.

PAST TENSE

We ate at five o’clock They went/walked/left. She studied Norwegian. They lived here before.

PRESENS PERFEKTUM

Vi har spist. (Vi er ikke sultne nå.)

De har gått. (De er ikke her.)

Hun har studert norsk. (Hun kan det.)

De har bodd her i et år nå. (Fortsatt der.)

PRESENT PERFECT TENSE

We have eaten. (We are not hungry now.)

They have gone/left. (They are not here.)

She has studied Norwegian. (She knows it.)

They have lived here for a year now. (Still there.)

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

SVAKE VERB (side 77 og 196) REGULAR VERBS (pages 77 and 196)

Dette er verb med endelse i preteritum.

These are verbs with an ending in past tense.

GRUPPER INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM

INFINITIVE PRESENT PAST PRESENT PERFECT TENSE

1. –et/-a

(å) vaske

to wash

(å) hente

to get/fetch

(å) fiske

to fish

vasker washing henter getting fisker fishing

vasket/vaska washed hentet/henta got fisket/fiska fished

har vasket/har vaska have washed

har hentet/har henta have gotten

har fisket/har fiska have fished

2. -te

(å) reise

to travel

(å) spise

to eat

(å) bake

to bake

(å) kjøpe

to buy

reiser travelling spiser eating baker baking kjøper buying

reiste travelled spiste ate bakte baked kjøpte bought

har reist

have travelled har spist

have eaten har bakt

have baked har kjøpt have bought

3. -de

(å) veie

to weigh

(å) leve

to live

(å) pleie

to tend

veier weighing lever living pleier tend

veide weighed levde lived pleide tended

har veid

have weighed har levd

have lived har pleid have tended

4. dde (å) bo to live (å) tro

to believe

bor bodde living lived tror trodde believing believed

har bodd have lived har trodd have believed

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

Gruppe 1. Slik bøyer vi mange verb som har to konsonanter foran –e i infinitiv. *Disse verbene kan ha –a i stedet for –et (vaska – har vaska)

This is how we conjugate many verbs, which have two consonants in front of –e in infinitive.

Gruppe 2. Slik bøyer vi mange verb som har én konsonant foran –e.

This is how we conjugate many verbs, which have one consonant in front of –e.

Gruppe 3. Slik bøyer vi noen verb som har –v eller –ei foran –e.

This is how we conjugate some verbs, which have –v or –ei in front of –e.

Gruppe 4. Slik bøyer vi noen korte verb som ender på andre vokaler enn –e.

This is how we conjugate some short verbs, which end with other vowels than –e.

——————————

Noen svake verb endrer vokal eller har andre uregelmessigheter:

Some regular verbs change vowels or have other irregularities:

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM

(å) fortelle

to tell

(å) fortsette

to continue

(å) gjøre

to do

(å) ha

to have

(å) selge

to sell

(å) sette

to walk/ go

(å) spørre

to ask

(å) velge

to choose

(å) vite

to know

forteller telling fortsetter continuing gjør

doing

har

have selger selling setter walking spør asking velger choosing vet knowing

fortalte told fortsatte continued gjorde did hadde had solgte sold

satt went spurte asked valgte chose visste knew

har fortalt have told

har fortsatt have continued har gjort

have done

har hatt have had har solgt have sold har satt have gone har spurt have asked har valgt have chosen har visste have known

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

STERKE VERB (flere på side 197-198) IRREGULAR VERBS (more on page 197-198) Disse har IKKE endelse i preteritum. These do NOT have an ending in past tense.

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PRESENS PERFEKTUM

(å) være

to be

(å) dra

to leave

(å) bli

to become/stay

(å) få

to get

(å) gå

to walk/ go

(å) komme

to walk/ go

(å) le

to laugh

(å) legge

to lay

(å) ligge

to lie

er var

am was

drar dro leaving went blir ble becoming became får fikk getting got

går gikk walking went kommer kom walking went ler lo laughing went legger la laying laid ligger lå lying lay

har vært have been har dratt have gone har blitt have become har fått

have gotten

har gått have gone har kommet have gone har ledd have gone har legget have laid har ligget have lain

Presens futurum: skal spise, skal vaske, skal gå

Skal + infinitiv

Vi bruker presens futurum om framtid, om intensjoner og planer. Når skal vi spise? I dag skal jeg vaske håret. Nå skal jeg gå hjem.

Future Tense: shall/will eat, shall/will wash, shall/will walk/go

Shall/Will + Infinitive

We use the future tense about the future, about intentions and plans. When shall we eat? Today I will wash my hair. Now I will go home.

Uttrykk for en framtid uten plan/med usikkerhet: kommer til å.

Det kommer til å gå bra. De kommer til å klare seg fint.

Expressing the future without a plan/with uncertainty: going to.

It’s going to be okay. They are going to make it/pull through all right.

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

 

LEKSE

– Løs oppgave 11, 13, 14, 17- 21 på side 23-27 i arbeidsboka. – Vi går gjennom oppgave 21 i grupper neste gang.

– Repeter grammatikk; verb og infinitiv på side 194-197 i tekstboka. – Øv grammatikk og uttale: side 42-44, 189 og 200 i tekstboken.

– Tekst: Studer ”På fest” side 34-35 og ”Blir du med på kino?” side 36 i tekstboka. Hva forstår du? Prøv å oversett.

– INNLEVERINGER (1) til neste time:

1. Lag tre utfyllende spørsmål og svar (samtale), som inkluderer det du har lært hittil fra kapittel 1 og 2. Hvis du trenger inspirasjon bruk oppgave 12 på side 24 i arbeidsboka

2. Svar på oppgave 22 på side 28 i arbeidsboka.

Før jeg tar disse inn, kommer vi også til å bruke de til samtale i neste time.

HOMEWORK

– Solve assignments 11, 13, 14, 17-21 on page 23-27 in the workbook. – We will go over assignment 21 in groups next time.

– Review grammar; verbs and infinitive page 194-197 in the textbook.

– Practice grammar and pronunciation: page 42-44, 189 and 200 in the textbook.

– Text: Study “At A Party” page 34-35 and “Do You Want To Come To The Movies?” page 36 in the textbook. What do you understand? Try to translate.

– SUBMISSIONS (1) for next class:

1. Make three detailed questions and full answers (conversation) including what you have learnt so far in Chapter 1 and 2 – if you need inspiration use assignments 12 on page 24 in the workbook.

2. Answer assignments 22 on page 28 in the workbook.

Before I collect these, we will also use them for conversations next time.

 

Tusen takk for i kveld. Vi sees i neste uke!

A thousand thanks for this eve. We’ll see each other next week!

 

Fjerde leksjon | Session Four

God kveld og velkommen til uke fire! Good evening and welcome to week 4!

Husk! Snakk med naboen din i begynnelsen av timen! Spør han eller henne ”Hvordan går det? ” eller ”Hva har du gjort denne uka?”.

Remember! Talk to your neighbor at the start of class! Ask him or her “How’s it going?” or “What have you done this week?”.

• Vi tar en rask gjennomgang av leksa/prøva: oppgave 1-9, side 21-23 i arbeidsbok. Hvilke var vanskelige? Vi går gjennom de! Spørsmål?

Let’s do a quick review of the homework/test: assignment 1-9, page 21-23 in the workbook. Which were hard? We’ll go through those! Questions?

• Tekst: ‘’Hvordan går det?” på side 28-29 og ”Hvor jobber de?” på side 31 i tekstboka. Høytlesning. Hva forstår du?

Text: “How’s it going?” on p. 28-29 and “Where Are They Working?” on page 31 in the textbook. Read out loud! What do you understand?

• Uttrykk / Sinnsstemning. Expressions / Mood. (side 33 i tekstboka)

Lærer: Hei! Hyggelig å se dere. Hi. Nice to see you (dere is Plural). – Takk i like måte! Thank you, the same/likewise!

(The K is pronounced as a hard G and the T is pronounced as a D)

Lærer: Hvordan går det? How’s it going?

– Det går (ganske)(veldig)(utrolig)(kjempe)bra/dårlig. Hvordan har du det?

– It’s going/I’m(pretty)(very)(extremely) good-great-well/bad. How are you?

Alle: Jeg har det (bare) (kjempe-) bra. Jeg er trøtt/sliten. Jeg er lykkelig. Jeg er litt trist. Jeg er stressa! Jeg er frustrert! Jeg er sur! Jeg er forbanna!

Everyone: I’m (all) (very) good. I’m tired/beat. I’m happy.

I’m a little sad. I’m stressed! I’m frustrated! I’m angry! I’m pissed off!

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

• VERB side 194-197 i tekstboka. VERBS page 194-197 in the textbook.

Infinitiv: (å) spise, (å) vaske, (å) gå

– Infinitiv med å etter andre verb, preposisjoner og mengdeord: Vi pleier å spise klokka fem. Hun liker å lese. De begynner å forstå. De har mye å gjøre. – Infinitiv uten å etter modalverb: Du må vente. Vi skal spise

Infinitive: (to) eat, (to) wash, (to) walk

– Infinitive with to after other verbs, prepositions and quantifying words: We usually eat at five o’clock. She likes to read. They are starting to understand. They have a lot to do.

– Infinitive without to after auxiliaries: You must wait. We shall eat.

Imperativ: Spis! Vask! Gå!

Vi bruker imperativ når vi ønsker at noen skal gjøre noe. Vask bilen!

Imperative: Eat! Wash! Walk/Go!

We use imperative when we wish someone to do something. Wash the car!

Presens: spiser, vasker, går

Vi bruker presens om nåtid, om noe som skjer vanligvis, og om framtid. Vi bor i byen. Vi spiser klokka fem. Vi drar på lørdag.

Present Tense: eating, washing, walking/going

We use the present tense about the present, about something that normally/usually happens, and about future.

We live in the city. We eat at five o’clock. We leave on Sunday.

Preteritum: spiste, vasket, gikk

Vi bruker preteritum om fortid og noe som er slutt, ofte på bestemte tider.

Subjunctive: ate, washed, walked/went

We use subjunctive about the past and something that has ended, often at specific hours.

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

Presens perfektum: har spist, har vasket, har gått

Vi bruker presens perfektum om fortid og når vi ikke forteller når noe skjedde, og er mer opptatt av konsekvensene hendelsen/handlingen har. Brukes også om noe som har begynt i fortida, men som ikke er slutt ennå.

Present Perfect Tense: have eaten, have washed, have walked

We use the present perfect tense about the past and when we are not telling when something happened, and are more concerned by the consequences the event/action has. Also used about something that has begun in the past, but that is not over yet.

Preteritum

Vi spiste klokka fem. De gikk.

Hun studerte norsk. De bodde her før.

Presens perfektum

Vi har spist. (Vi er ikke sultne nå.)

De har gått. (De er ikke her.)

Hun har studert norsk. (Hun kan det.)

De har bodd her i et år nå. (Fortsatt der.)

Subjunctive

We ate at five o’clock They went/walked/left. She studied Norwegian. They lived here before.

Present Perfect Tense

We have eaten. (We are not hungry now.)

They have gone/left. (They are not here.)

She has studied Norwegian. (She knows it.)

They have lived here for a year now. (Still there.)

Presens futurum: skal spise, skal vaske, skal gå

Vi bruker presens futurum om framtid, om intensjoner og planer. Når skal vi spise? I dag skal jeg vaske håret. Nå skal jeg gå hjem.

Future Tense: shall/will eat, shall/will wash, shall/will walk/go

We use the future tense about the future, about intentions and plans. When shall we eat? Today I will wash my hair. Now I will go home.

Uttrykk for framtid uten plan: kommer til å

Det kommer til å gå bra. De kommer til å klare seg fint.

Expressing the future without a plan: going to

It is going to be okay. They are going to make it/pull through all right.

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

 

LEKSE

– Løs oppgave 11, 13, 14, 17- 21 på side 23-27 i arbeidsboka. – Vi går gjennom oppgave 21 i grupper neste gang.

– Repeter grammatikk; verb og infinitiv på side 194-197 i tekstboka. – Øv grammatikk og uttale: side 42-44 i tekstboken.

– Tekst: Studer ”På fest” side 34-35 og ”Blir du med på kino?” side 36 i tekstboka. Hva forstår du? Prøv å oversett.

– INNLEVERINGER (1) til neste time: 1. Lag tre utfyllende spørsmål og svar (samtale), som inkluderer det du har lært hittil fra kapittel 1 og 2. Hvis du trenger inspirasjon bruk oppgave 12 på side 24 i arbeidsboka

2. Svar på oppgave 22 på side 28 i arbeidsboka.

Før jeg tar disse inn, kommer vi også til å bruke de til samtale i neste time.

HOMEWORK

– Solve assignments 11, 13, 14, 17-21 on page 23-27 in the workbook. – We will go over assignment 21 in groups next time.

– Review grammar; verbs and infinitive page 194-197 in the textbook. – Practice grammar and pronunciation: p.42-44 in the textbook

– Text: Study “At A Party” page 34-35 and “Do You Want To Come To The Movies?” page 36 in the textbook. What do you understand? Try to translate.

– SUBMISSIONS (1) for next class: 1. Make three detailed questions and full answers (conversation) including what you have learnt so far in Chapter 1 and 2 – if you need inspiration use assignments 12 on page 24 in the workbook. 2. Answer assignments 22 on page 28 in the workbook.

Before I collect these, we will also use them for conversations next time.

_________________________________

 

Tusen takk for i kveld. Vi sees i neste uke!

A thousand thanks for this eve. We’ll see each other next week!

 

Andre Leksjon
Session Two
Velkommen tilbake!
Welcome back!

• Spørsmål om leksa: oppgave 1-5, side 7-9 + oppgave 8, side 10 + oppgave 10, side 11 i arbeidsboka. Vi går over det som var vanskelig!
Questions about the homework: assignment 1-5, page 7-9 + assignment 8, page 10 + assignment 10, page 11 in the workbook.
Let’s go over what was hard!
• Gjennomgang av uttrykk , side 23 i tekstboka. Go over expressions: page 23 in the textbook.
• Da går vi videre med en liten samtale basert på hjemmeleksen og side 14- 15 og 17-18 i tekstbok. Jeg begynner! Dere fortsetter i grupper.
Next we’ll go on with a little conversation based on the homework and page 14-15 and 17-18 in the textbook. I’ll start! You’ll continue in groups.

Andre Leksjon | Session Two Velkommen tilbake! Welcome back!
• Spørsmål om leksa: oppgave 1-5, side 7-9 + oppgave 8, side 10 + oppgave 10, side 11 i arbeidsboka. Vi går over det som var vanskelig!
Questions about the homework: assignment 1-5, page 7-9 + assignment 8, page 10 + assignment 10, page 11 in the workbook.
Let’s go over what was hard!
• Gjennomgang av uttrykk , side 23 i tekstboka. Go over expressions: page 23 in the textbook.
• Da går vi videre med en liten samtale basert på hjemmeleksen og side 14- 15 og 17-18 i tekstbok. Jeg begynner! Dere fortsetter i grupper.
Next we’ll go on with a little conversation based on the homework and page 14-15 and 17-18 in the textbook. I’ll start! You’ll continue in groups.

Andre Leksjon | Session Two Velkommen tilbake! Welcome back!
• Spørsmål om leksa: oppgave 1-5, side 7-9 + oppgave 8, side 10 + oppgave 10, side 11 i arbeidsboka. Vi går over det som var vanskelig!
Questions about the homework: assignment 1-5, page 7-9 + assignment 8, page 10 + assignment 10, page 11 in the workbook.
Let’s go over what was hard!
• Gjennomgang av uttrykk , side 23 i tekstboka. Go over expressions: page 23 in the textbook.
• Da går vi videre med en liten samtale basert på hjemmeleksen og side 14- 15 og 17-18 i tekstbok. Jeg begynner! Dere fortsetter i grupper.
Next we’ll go on with a little conversation based on the homework and page 14-15 and 17-18 in the textbook. I’ll start! You’ll continue in groups.

orsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
Verbet kommer på plass 2 istedenfor plass 3 på engelsk.
The verb comes second instead of third in English.

1 2 (VERB) Hun kommer
Nå bor
1 2
She doesn’t Now he
ikke fra han
3 (VERB)
come lives
Norge.
i Norge.
from Norway. in Norway.
OBS! OG & MEN knytter sammen setninger. NOTE! AND & BUT connect sentences.
• Tekst: ”Sammendrag”, side 18, ”Hvordan staver du det?” side 19 og ”På norskkurs”, side 20 i tekstboka.
Alle leser høyt. Hva forstår du? Spørsmål?
Text: “Summary”, page 18, “How Do You Spell That”, page 19 and “At the Norwegian language course”, p. 20 in the textbook. Everyone reads out loud. What do you understand? Questions?

ALFABETET, VOKALENE, KONSONANTENE OG SPESIELLE KOMBINASJONER!
Side 10-11 i tekstboka.
ALPHABET, VOWELS, CONSONANTS & SPECIAL COMBINATIONS (DIPHTHONGS)!
Page 10-12 in the textbook.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
KORTE og LANGE VOKALER! Side 10 i tekstboka.
En kort vokal har vanligvis to konsonanter etter. I tekstbok ordlista er denne forklart med en •. Katt, legge, inne, rom, Unni, fylle, færre, øst, åtte.
En lang vokal er som regel til slutt i ordet, og når det er bare en konsonant etter. I tekstbok ordlista er denne forklart med en _.
Tak, lege, mine, Polen, hus, by, fæl, øve, Åse.
I noen ord uttaler vi O som Å og U som O. O > Å: komme, sommer, Tom
U > O: ung, tung, dum
SHORT and LONG VOWELS! Page 10 in the textbook.
A short vowel normally has two consonants after.
In the textbook dictionary a short vowel is explained with •. Cat, lay, inside, room, Unni, fill, less, east, eight.
A long vowel is normally at the end of a word and when there is only one consonant after. In the textbook dictionary a long vowel is explained with _. Roof, doctor, mine, Poland, house, city, nasty, practice, Åse.
In some words we pronounce an O as an Å and a U as an O. O > Å: come, summer, Tom
U > O: young, heavy, dumb
KONSONANTER – ANNEN UTTALE Side 10 i tekstboka. Foran e, i og y uttaler vi ofte g som j: geit, gi, gift, begynne. I noen fremmedord uttaler vi g som ƒ: giro, generell.
CONSONANTS – DIFFERENT PRONUNCIATION! Page 10 in the textbook.
In front of e, i and y, we often enunciate g as j: goat, give, married/poison, start. In some foreign words we enunciate g as ƒ: invoice, general.

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
LEKSE
– Løs oppgave 13-18 side 12-15 i arbeidsboka.
– Vi går gjennom oppgave 18 i grupper neste gang.
– Repeter uttale, grammatikk og uttrykk , side 10-11 og 22 -23 i tekstboka.
– Tekst: Studer ”Hva gjør du?”, side 25 og ”Haifa snakker med Magnus” side 27 i tekstboka. Hva forstår du? Prøv å oversett.
– FORBERED til neste time: Forklar meg, så godt du klarer, hva som skjer fra bilde til bilde på side 26 i tekstboka.
+ Finn trivia/en “rar” eller morsom ting / informasjon om Norge som du vil dele med klassen.
HOMEWORK
– Solve assignment 13-18, page 12-15 in the workbook. – We will go over assignment 18 in groups next time.
– Review pronunciation, grammar and expressions: p.10-11 and 22-23 in the textbook.
– Text: Study “What are you doing?” page 25 and “Haifa Speaks With Magnus?” page 27 in the textbook. What do you understand? Try to translate.
– PREPARE for next time: Explain to me, to the best of your ability, what happens from picture to picture on page 26 in the textbook.
+ Find some trivia / a “weird” or funny thing / info about Norway you want to share with the class.

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

Hver uke skal dere lære dere ett nytt spørsmål og svar hjemme, som vi kan ha med oss inn i klassen til starten av timen. Det kan handle om mat, hva dere har gjort, aktiviteter, hobbyer, jobb etc. HUSK å skrive den ned i notatboken deres.
Every week we are going to learn one new question and answer at home, which we will bring with us to class. It could be about food, what you have done, activities, hobbies, work etc. REMEMBER to write the sentence down in your notebook.

HUSK! DUOLINGO og GLOSEBOK for alle nye ord dere kommer over! REMEMBER! DUOLINGO & GLOSSARY to write all the new words you come over!

HUSK å bruke: ORDLISTE for kapitlene side 204à214 i tekstboka.
Alfabetisk ORDLISTE side 215à222 i tekstboka. Inkluderer substantivbøyning.
DICTIONARY chapter by chapter page 204à214 in the textbook. Alphabetical DICTIONARY page 215à222 in the textbook. Includes gender conjugation of nouns.
Lydopptak av samtaler hvis ønskelig. Recording of conversations if desirable. Takk for i dag. Sees i neste uke! Thank you for today. See you next week!

KORTE og LANGE VOKALER! Side 10 i tekstboka.
En kort vokal har vanligvis to konsonanter etter. I tekstbok ordlista er denne forklart med en •. Katt, legge, inne, rom, Unni, fylle, færre, øst, åtte.
En lang vokal er som regel til slutt i ordet, og når det er bare en konsonant etter. I tekstbok ordlista er denne forklart med en _.
Tak, lege, mine, Polen, hus, by, fæl, øve, Åse.
I noen ord uttaler vi O som Å og U som O. O > Å: komme, sommer, Tom
U > O: ung, tung, dum
SHORT and LONG VOWELS! Page 10 in the textbook.
A short vowel normally has two consonants after.
In the textbook dictionary a short vowel is explained with •. Cat, lay, inside, room, Unni, fill, less, east, eight.
A long vowel is normally at the end of a word and when there is only one consonant after. In the textbook dictionary a long vowel is explained with _. Roof, doctor, mine, Poland, house, city, nasty, practice, Åse.
In some words we pronounce an O as an Å and a U as an O. O > Å: come, summer, Tom
U > O: young, heavy, dumb

KONSONANTER – ANNEN UTTALE Side 10 i tekstboka. Foran e, i og y uttaler vi ofte g som j: geit, gi, gift, begynne. I noen fremmedord uttaler vi g som ƒ: giro, generell.
CONSONANTS – DIFFERENT PRONUNCIATION! Page 10 in the textbook.
In front of e, i and y, we often enunciate g as j: goat, give, married/poison, start. In some foreign words we enunciate g as ƒ: invoice, general.
Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)
LEKSE
– Løs oppgave 13-18 side 12-15 i arbeidsboka.
– Vi går gjennom oppgave 18 i grupper neste gang.
– Repeter uttale, grammatikk og uttrykk , side 10-11 og 22 -23 i tekstboka.
– Tekst: Studer ”Hva gjør du?”, side 25 og ”Haifa snakker med Magnus” side 27 i tekstboka. Hva forstår du? Prøv å oversett.
– FORBERED til neste time: Forklar meg, så godt du klarer, hva som skjer fra bilde til bilde på side 26 i tekstboka.
+ Finn trivia/en “rar” eller morsom ting / informasjon om Norge som du vil dele med klassen.
HOMEWORK
– Solve assignment 13-18, page 12-15 in the workbook. – We will go over assignment 18 in groups next time.
– Review pronunciation, grammar and expressions: p.10-11 and 22-23 in the textbook.
– Text: Study “What are you doing?” page 25 and “Haifa Speaks With Magnus?” page 27 in the textbook. What do you understand? Try to translate.
– PREPARE for next time: Explain to me, to the best of your ability, what happens from picture to picture on page 26 in the textbook.
+ Find some trivia / a “weird” or funny thing / info about Norway you want to share with the class.

Norsk I (Norwegian I) – Våren 2017 (Spring 2017)

Hver uke skal dere lære dere ett nytt spørsmål og svar hjemme, som vi kan ha med oss inn i klassen til starten av timen. Det kan handle om mat, hva dere har gjort, aktiviteter, hobbyer, jobb etc. HUSK å skrive den ned i notatboken deres.
Every week we are going to learn one new question and answer at home, which we will bring with us to class. It could be about food, what you have done, activities, hobbies, work etc. REMEMBER to write the sentence down in your notebook.

HUSK! DUOLINGO og GLOSEBOK for alle nye ord dere kommer over! REMEMBER! DUOLINGO & GLOSSARY to write all the new words you come over!

HUSK å bruke: ORDLISTE for kapitlene side 204à214 i tekstboka.
Alfabetisk ORDLISTE side 215à222 i tekstboka. Inkluderer substantivbøyning.
DICTIONARY chapter by chapter page 204à214 in the textbook. Alphabetical DICTIONARY page 215à222 in the textbook. Includes gender conjugation of nouns.
Lydopptak av samtaler hvis ønskelig. Recording of conversations if desirable. Takk for i dag. Sees i neste uke! Thank you for today. See you next week!

4

Osmund H (1822-1912)
b. 1822 Skåre parish, Haugesund, Rogaland
d. 1912 Stavanger

Elen Pauline Erensdatter (1830-1915)
d. Stavanger, Rogaland

Johannes Rasmussen
b. circa 1845

Luise Mathilda Nilsatter
b. 1850 Eid i Fjellberg, Stord, Hordaland fylke

5

Knut Gautsen Hagland
b. 1779 Nordre Våge, Sveio, Hordaland
d. 1863 Hagland Store, Skåre, Haugesund

Sara Osmundsdatter Sørvåg (1782-1859)
b. 1782 Sørvåg, Rogaland
d. Hagland Store, Skåre, Haugesund, Rogaland

6

Gaut Olsen Kalland
b. 1750 Kalland, Sogn og Fjordane
d. 1803 Hagland Store, Skåre, Haugesund

Osmund Olsen Sørvåg
b. 1744 Sørvåg, Avaldsnes
d. 1802 Sørvåg, Avaldsnes

Johannes Helgesson
b. 1781 Litlebø, Hordaland
d. 1879

7

Ola Ommundsson Kvala
b. 1718 Kvalavåg, Rogaland
d. 1799 Hagland Store, Skåre, Rogaland

Kari Jonsdotter Røvaer
b. 1708 Røvaer, Skåre, Rogaland
d. 1763 Kalland, Skåre, Haugesund, Rogaland

Helge Jensson
b. 1747 Stord, Hordaland
d. 1797 Nedre Litlebø, Stord, Hordaland

Knud Helgesen
b. 1722 Stavanger, Rogaland
d. 1807

Berthe Roaldsdatter
d. 1750

8

Ommund Rasmussen Vikse
b. circa 1683 Søre Vikse, Skåre, Rogaland
d. circa 1722 Kvala, Skåre, Rogaland

Pernille Olsdotter
d. circa 1763 Kvala, Skåre, Rogaland

Jon Endresen Røvaer
b. 1668 Røvaer, Skåre, Rogaland
d. 1740 Røvaer, Skåre, Rogaland

Jens Olsson
b. 1715 Opsanger, Kvinnherad, Hordaland
d. 1797 Horneland, Stord, Hordaland

Mari Reinertsdatter
b. 1710 Agdestein, Stord, Hordaland
d. 1780 Horneland, Stord, Hordaland

9

Rasmus Knutsen Vikse
b. circa 1650 Søre Vikse, Skåre, Rogaland
d. before 1717 Søre Vikse, Skåre, Rogaland

Malena Ommundsdotter Storasund
b. 1650 Storesund, Skåre, Rogaland
d. before 1695 Søre Vikse, Skåre, Rogaland

Endre Jonsen Røvaer
b. 1625 Røvaer, Skåre, Rogaland
d. 1705 Røvaer, Skåre, Rogaland

Tyri Larsdatter
b. 1660 Avaldsnes, Rogaland
d. 1728 Skåre, Rogaland

Ole Damsson
b. obsanger, Kvinnherad, Hordaland

Reinert Andersen Agdestein
b. 1665 Agdestein, Stord, Hordaland
d. 1745 Agdestein, Stord, Hordaland

10

Knut Olsen Søre Vikse
b. 1608
d. circa 1650 Søre Vikse, Skåre, Rogaland

Ommund Olsen
b. 1625 Storasund, Torvastad, Rogaland
d. 1650 Storesund, Skåre, Haugesund, Rogaland

Bergitta Kristoffersdatter
b. 1625 Rossabø, Skåre, Rogaland
d. 1665 Storesund, Skåre, Haugesund, Rogaland

Jon Torgesen Røvaer
b. 1595
d. 1706

Lars Knutson
b. 1626 Nesheim, Rogaland
d. 1668 Nesheim, Rogaland

Dam  Andersson Damsson
b. Danmark, Uppsala, Sweden

Anders Reinertsen Romsø
b. 1630 Romsø, Olen, Rogaland
d. 1711 Agdestein, Hordaland

Anna Jeronymusdatter
b. 1635 Agdestein, Hordaland
d. 1662 Agdestein, Hordaland

Ingemår Olson Valhammar
b. 1654 Valhammar, Austevoll, Hordaland
d. 1711 Helland, Fitjar, Hordaland

11

Kristoffer Hanssen
b. 1594 Austrheim, Avaldsnes, Rogaland
d. 1655 Rossabø, Skåre, Rogaland

NN Rasmusdatter
b. 1590

Reinert Sveinsson Vogt Romsø
b. 1600 Romsø, Olen, Rogaland
d. 1662 Ølen, Hordaland

Susanne Rasmusdotter Hogganvik
b. 1609 Tysvær, Rogaland
d. 1670

Torger Røvær
b. 1570
d. 1603 Røvær, Skåre, Haugesund, Rogaland

12

Hans Simonsen Avaldnsnes
b. 1560 Avaldsnes, Rogaland
d. 1621 Austrei, Stangaland, Karmøy, Rogaland

Magdalene Andersdatter Avaldsnes
b. 1560 Avaldsnes, Rogaland
d. 1629 Austrei, Stangaland, Karmøy, Rogaland

Svend Hansson Vogt
b. Germany
d. 1634 Stavanger, Rogaland

Kristine Østensdatter Egenes
b. 1578

Rasmus Olsson Hauskje
b. Ukjent Opphav
d. 1615 Rennesøy, Rogaland

Katrine Johannesdatter
d. 1661 Rennesøy, Rogaland

13

Simon Skolemester
b. 1540 Stavanger
d. 1608

Østen Jonsson Egenes
b. 1530 Stavanger, Rogaland
d. Stokka, Rogaland

Magdalena Stokke
b. 1534 Stavanger, Rogaland
d. 1607 Stavanger, Rogaland

14

Jostein Haug

Old Norse vocabulary

from Dr. Jackson Crawford (“Drengr: The Ultimate Viking Compliment”)

gangleri = wanderer, seeker
grímr = grim
fjǫlsviðr  = wise man
ófnir = gelding
sviðurr  =wise
saðr = truth
gǫndlir = wand bearer
ómi = speaker
drengr = warrior, soldier, ‘badass’; from Proto-Germanic drangijaz (staff, stake, man, servant)
goðr drengr = good drengr
inn bezti drengr = the best drengr
drengskapr = state of being a drengr, a man’s honor
skǫrungr = drengr (woman) with extra or exceptional talent

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *